Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
66 (2017) Trang: 93–111
Tạp chí: Optimization

In this paper, we aim to suggest the new concept of well-posedness for the general parametric quasi-variational inclusion problems (QVIP). The corresponding concepts of well-posedness in the generalized sense are also introduced and investigated for QVIP. Some metric characterizations of well-posedness for QVIP are given. We prove that under suitable conditions, the well-posedness is equivalent to the existence of uniqueness of solutions. As applications, we obtain immediately some results of well-posedness for the parametric quasi-variational inclusion problems, parametric vector quasi-equilibrium problems and parametric quasi-equilibrium problems.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...