Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2018) Trang: 73-92
Tạp chí: Linear and Nonlinear Analysis

In this paper we consider primal and dual parametric vector Ky Fan inequality in metric linear spaces. Using the strong convexity and H¨older continuity for vector valued mappings, without strong monotonicity assumption, we establish the sufficient conditions for the solution mappings to these problems to be H¨older continuous around the reference point, when the solution of these problems is not unique. Many examples are provided to illustrate that the imposed assumptions are essential and our results are different from the existed ones in the literature.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...