Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 103-109
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 28/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Study of conditions for lactic acid fermentation from sugarcane molasses using thermotolerant lactic acid bacteria

Từ khóa:

Chịu nhiệt, điều kiện thích hợp, lên men lactic, rỉ đường, vi khuẩn lactic

Keywords:

Thermotolerant, lactic acid bacteria, lactic acid fermentation, molasses, suitable conditions

ABSTRACT

Lactic acid fermentation can add value to molasse and reduce pollution. The objectives of this study were to select and analyze for the fermentation by seven strains of lactic acid bacteria (L7, L9, L11, L26, L30, L37 and the control strain of Lactobacillus thermotolerans) using sugarcane molasses, a low-cost material from Phung Hiep sugar factory. Among them, Lactobacillus casei L9 could ferment and create 10.20 g/L total acid content after 5 days which is higher than that of the control Lactobacillus thermotolerans (9.40 g/L after 7 days). The suitable conditions for lactic acid fermentation from molasses were determined at pH 6.0, 8% (w/v) total sugar, 107 cells/mL inoculum. In the suitable conditions, Lactobacillus casei L9 could create 18.30 g/L lactic acid after a 6-day fermentation.

TÓM TẮT

Lên men acid lactic có khả năng tạo giá trị gia tăng cho rỉ đường và giải quyết ô nhiễm môi trường. Đề tài này được tiến hành với mục tiêu tuyển chọn và khảo sát quá trình lên men acid lactic từ rỉ đường, một nguồn phụ phẩm thu từ nhà máy đường Phụng Hiệp, sử dụng 7 chủng vi khuẩn lactic chịu nhiệt (L7, L9, L11, L26, L30, L37 và chủng đối chứng Lactobacillus thermotolerans). Trong đó, Lactobacillus casei L9 có khả năng lên men tốt nhất ở 39ºC tạo hàm lượng acid lactic đạt 10,2 g/L sau 5 ngày lên men, cao hơn so với chủng đối chứng Lactobacillus thermotolerans (9,4 g/L sau 7 ngày). Điều kiện thích hợp cho lên men acid lactic từ rỉ đường là ở pH 6,0, sucrose 8% (w/v), mật số giống chủng 107 tế bào/mL. Ở điều kiện thích hợp, Lactobacillus casei L9 có khả năng chuyển hoá tạo 18,30 g/L acid lactic sau 6 ngày lên men.

Trích dẫn: Bùi Hoàng Đăng Long, Phạm Quang Sin, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh và Ngô Thị Phương Dung, 2019. Khảo sát điều kiện lên men acid lactic từ rỉ đường sử dụng vi khuẩn lactic chịu nhiệt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 103-109.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 253-263 (ISBN 978-604-67-1032-5)
Tạp chí: SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS FOR TRAINING, KIEN GIANG UNIVERSITY, 12/2017
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...