Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang:
Tạp chí: The 1st international conference on social robots in therapy and education, Almere, The Netherlands, 22-23 October, 2015

Robots can express emotions for better Human Robot Interaction (HRI). In this field of HRI, the Nao robot is a platform widely used. This robot mainly expresses emotions by gestures and colored led eyes, but due to its white flat and inanimate face it cannot express facial expressions. In this work we propose a pluggable eyebrows device with two separated degrees of freedom. A short survey is conducted to qualitatively evaluate the usefulness of this device.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...