Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
144 (2016) Trang: 77-92
Tạp chí: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications

We consider elliptic Dirichlet problem −Δpu=λf(x,u,∇u)−g(x,u)  in  Ω,u=0  on  ∂Ω. Assume that the nonlinearity f satisfies certain growth condition. Using the fixed point index, the Leggett–Williams theorem on fixed point and the arguments on monotone minorant, we prove the existence and multiplicity results for the equation. This extends some known results.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by


Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...