Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2) (2016) Trang: 349-358
Tạp chí: Fixed Point Theory

In this paper, we obtain an extension of the Krasnoselskii xed point theorem for sum of two operators to the case of cone normed spaces. We also prove a variant of the Darbo- Sadovskii theorem on xed points for operators condensing with respect to a cone-valued measure of noncompactness and apply it to the Cauchy problem with deviating argument.

Các bài báo khác
144 (2016) Trang: 77-92
Tạp chí: Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...