Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang:
Tạp chí: 5th International Symposium on New Frontiers in Human-Robot Interaction, Sheffield, UK, April 2016.

There is a lack of autonomy on traditional RobotAssisted Therapy systems interacting with children with autism. To overcome this limitation a supervised autonomous robot controller is being built. In this paper we present a multilayer reactive system within such controller. The goal of this Reactive system is to allow the robot to appropriately react to the child’s behavior creating the illusion of being alive.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...