Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
25(2) (2018) Trang: 523-526
Tạp chí: International Food Research Journal

This study aimed to select a number of thermotolerant lactic acid bacteria for lactic acid fermentation at high temperature, and to identify these LAB strains by using 16S ribosomal RNA sequences. The fermentative ability of 16 selected strains was examined at different temperatures (37ºC, 39ºC and 41ºC), of which, the lactic acid concentration produced by these LAB strains at 37ºC ranged from 6.0 g/L to 14.1 g/L. Ten LAB strains (L2, L7, L9, L11, L21, L26, L30, L36, L37 and L52) with effective lactic acid fermentation at 37ºC were chosen for identification. The selected strains were characterized as L. plantarum, L. casei, L. acidophilus, and L. delbrueckii. L. casei L9 was the superior lactic acid producing strain at both 39ºC (18.9 g/L) and 41ºC (18.0 g/L). Based on statistical analysis, appropriate conditions for lactic acid production by L. casei L9 at 39ºC were defined as follows: pH 6.51, glucose concentration 6% (w/v) and inoculation level 2.37% (v/v). At these conditions, the validated lactic acid concentration and the yield were recorded at 21.15 g/L and 80.84%, respectively.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...