Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 941-947
Tạp chí: Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017
Liên kết:

Currently, the development of remote sensing technology, the establishment of present land use map by remote sensing images has become commonplace. However, there are many types of remote sensing images that can be mapped to present land use and each type of image has different advantages and disadvantages. Therefore, the topic was carried out to evaluate the ability of three satellite images MODIS, Landsat 8 and Sentinel to map present land use map in An Giang province. The research used methods of data collection, remote sensing processing, field surveys, GIS, and especially the comparison method, evaluation method and propose method. Research results show that MODIS images has the highest accuracy and reliability (T = 95.06%; K = 0.86), the level of detail is lowest (3 subjects: river - rice - forest and settlement orchard). The Sentinel-2A has very high accuracy and reliability (T = 92.16%; K = 0.86) and interpreted 5 objects (river - rice - forest and CLN - population - aquaculture). ). The Landsat 8 images, accuracy and reliability were good (T = 86.27; K = 0.76) and also interpreted 5 objects as Sentinel-2A.

Các bài báo khác
(2016) Trang: 121-131
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL lần thứ nhất năm 2016, tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/11/2016
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...