Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 193-199
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Effects of green mustard cultivars and temperature on some biological characteristics of the cabbage webworm, Hellula undalis Fabricius (Lepidoptera: Crambidae)

Từ khóa:

Đặc tính sinh học, giống cải, nhiệt độ, sâu kéo màng, thức ăn, vòng đời

Keywords:

Diet, green mustard, Hellula undalis, life cycle, temperature

ABSTRACT

The cabbage webworm, Hellula undalis Fab. (Lepidoptera: Crambidae) is one of the most serious insect pests on green mustards (Brassicaceae) in the Mekong delta of Vietnam. In order to supply basic information for establishment of effective control strategy, some biological characteristics of H. undalis on different green mustard cultivars and temperature were investigated at Mekong University. Results showed that green mustards and temperature effected on the development of H. undalis. Amongst 5 studied green mustards including Brassica integrifolia, B. juncea, Brassica sp., B. rapa chinensis (Brassicaceae) and Spinacia oleracea (Amaranthaceae), the life cycle of H. undalis was shortest (17.54 days) when larvae were fed with B. integrifolia leaves, while all the larvae fed with S. oleracea leaves died at the second instars. On the other hand, in a range from 16oC - 25oC, the lower the temperature the longer the development times of all stages of H. undalis (the life cycles were 61.25 days at 16oC, 32.17 days at 20oC and 25.14 days at 25oC).

TÓM TẮT

Sâu kéo màng, Hellula undalis Fab. (Lepidoptera: Crambidae) là loài sâu hại rau cải họ Brassicaceae quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm tạo thông tin cơ sở cho các nghiên cứu về xây dựng chiến lược quản lý hiệu quả, nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của sâu kéo màng, H. undalis trên các giống cải và nhiệt độ khác nhau đã được khảo sát trong điều kiện phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giống cải và nhiệt độ của môi trường đã ảnh hưởng lên thời gian phát triển của H. undalis. Giữa 5 loại giống cải khảo sát gồm cải ngọt, cải xanh, cải tùa xại, cải thìa và cải bó xôi, vòng đời của H. undalis là ngắn nhất (17,54 ngày) khi được nuôi bằng đọt non cải xanh, trong khi ấu trùng được nuôi bằng đọt non cải bó xôi đã không thể sống đến hết tuổi 2. Mặt khác, trong khoảng nhiệt độ từ 16oC - 25oC, thời gian ở tất cả các giai đoạn phát triển của H. undalis trên giống cải xanh là dài hơn khi điều kiện nhiệt độ môi trường giảm (vòng đời dài 61,25 ngày ở 16oC, 32,17 ngày ở 20oC và 25,14 ngày ở 25oC).

Trích dẫn: Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng, Nguyễn Lộc Hiền và Phan Thị Thanh Tuyền, 2016. Ảnh hưởng của giống cải và nhiệt độ đến đặc điểm sinh học của sâu kéo màng, Hellula undalis Fabricius (Lepidoptera: Crambidae). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 193-199.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 200-209
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...