Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 200-209
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Semiochemical application for the pest management of Hellula undalis Fabricius (Lepidoptera: Crambidae) on green mustards in the mekong delta

Từ khóa:

Dầu sả, dầu tỏi, hóa chất tín hiệu, quản lý tổng hợp, sâu kéo màng

Keywords:

Alliums sativum, Cymbopogon citratus, Hellula undalis, integrated pest management, semiochemicals

ABSTRACT

The cabbage webworm, Hellula undalis Fab. (Lepidoptera: Crambidae), is one of the most serious insect pests on green mustards (Brassicaceae) in the Mekong delta. Towards effective strategies to control H. undalis, semiochemical application was investigated in vegetable fields of Long Ho district, Vinh Long province and experimental site of the Mekong University. Results showed that both essences of lemongrass (Cymbopogon citratus) and garlic (Alliums sativum) had harassing effects on egg laying of moths in field conditions where plastic bags containing 2 ml of lemongrass and/or garlic essences in absorbent cotton were hang up on bamboo sticks in the middle of raised vegetable beds and essences were renewed weekly. The highest efficiency was within the 8m diameter from the hang bags of essences. The lemongrass essence gave the effective harassment of egg laying by 92%, as the same of A. sativum (87%), while only 66% by using pesticides compared to the control field without treatment. These results showed the effectiveness of semiochemicals as C. citratus and A. sativum were highly effective in H. undalis management.

TÓM TẮT

Sâu kéo màng, Hellula undalis Fab. (Lepidoptera: Crambidae) là loài sâu hại rau cải họ Brassicaceae quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm tạo thông tin cơ sở cho các nghiên cứu về xây dựng chiến lược quản lý tổng hợp (IPM) hiệu quả, nghiên cứu ứng dụng hóa chất tín hiệu để quản lý ngài H. undalis đã được thực hiện trên các ruộng rau cải thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long và khu thực nghiệm của Trường Đại học Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tinh dầu sả và tỏi đều quấy rối được sự đẻ trứng của ngài H. undalis trong điều kiện ngoài đồng với vật liệu phóng thích là túi Plastic quay kéo chứa 2 ml tinh dầu được thấm vào bông thấm và được treo lên thanh tre ngay giữa liếp cải, định kỳ hằng tuần thay mới tinh dầu sả và tỏi/lần, khoảng cách cho hiệu quả quấy rối cao nhất cách túi treo theo đường kính là 8 m. Tinh dầu sả cho hiệu quả quản lý việc quấy rối đẻ trứng của ngài H. undalis 92% tương đương về mặt thống kê với dầu tỏi 87%, trong khi đó quản lý bằng thuốc bảo vệ thực vật chỉ được 66% so với ruộng không phòng trị. Kết quả này đã cho thấy hiệu quả của hóa chất tín hiệu, dầu sả và dầu tỏi có hiệu quả cao trong việc quản lý sự gây hại của H. undalis gây hại quan trọng trên rau cải tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trích dẫn: Trần Thanh Thy, Lê Văn Vàng, Nguyễn Lộc Hiền và Nguyễn Hữu Minh Tiến, 2016. Nghiên cứu ứng dụng hóa chất tín hiệu để quản lý ngài Hellula undalis Fabricius (Lepidoptera: Crambidae) hại rau cải tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 200-209.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 193-199
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...