Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 615-622
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thao GIS toàn quốc
Liên kết:

Lúa tôm luân canh là mô hình canh tác phổ biến của vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long do vùng này phù hợp cho nuôi thủy sản lợ. Đây là hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp nhiều dịch vụ sinh thái và gắn bó với nông dân vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long nói chung và huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang nói riêng. Nghiên cứu đã ứng dụng phối hợp chỉ số thực vật (NDVI) và chỉ số nước (MNDWI) trên ảnh Landsat 8 (LDCM) để xác định vùng phân bố không gian mô hình luân canh lúa tôm với diện tích 27.041,90 ha, chiếm khoảng 46,64% tổng diện tích tự nhiên vùng nghiên cứu, độ tin cậy của kết quả phân loại đạt 80% (K=0,6). Nghiên cứu đã ước tính giá trị dịch vụ sinh thái bằng thông tin phỏng vấn nông hộ với giá trị trung bình khoảng 26.043.858 (± 14.578.562) đồng/ha/năm. Giá trị dịch vụ sinh thái của mô hình lúa tôm luân canh chỉ ra 02 vùng khác biệt gồm các xã xa biển với giá trị dịch vụ sinh thái thấp (dưới 30.000.000 đồng/ha/năm) và các xã ven biển với giá trị dịch vụ sinh thái cao (trên 30.000.000 đồng/ha/năm). Nghiên cứu đã xây dựng phân bố không gian gồm 2 phân vùng dịch vụ sinh thái cao và thấp, trong đó vùng dịch vụ sinh thái cao được phân bố trên 6 xã ven biển (Đông Hưng A, Tân Thạnh, Thuận Hoà, Vân Khánh, Vân Khánh Đông và Vân Khánh Tây) và vùng dịch vụ sinh thái thấp được phân bố trên 5 xã (Đông Hoà, Đông Hưng, Đông Hưng B, Đông Thạnh và Thị trấn Thứ 11) tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu hổ trợ các nhà quản lý và quy hoạch đánh giá hiệu quả giữa mô hình sản xuất từ đó phát triển các mô hình sản xuất phù hợp tại địa phương nhằm cải thiện sử dụng đất hợp lý và bảo vệ tài nguyên ven biển

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...