Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Võ Mạnh Duy
Tạp chí: GTSD 2012
Liên kết:
Dang cap nhat....
Các bài báo khác
Số 20b (2011) Trang: 209-216
Tải về
1 (2013) Trang: 221
Tác giả: Võ Mạnh Duy
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
1 (2012) Trang: 116
Tác giả: Võ Mạnh Duy
Tạp chí: HN Khoa học - Đào tạo KCN
1 (2012) Trang: 221
Tác giả: Võ Mạnh Duy
Tạp chí: HN Khoa học - Đào tạo KCN
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...