Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 209-216
Tải về

ABSTRACT

This paper presents the results on designing, manufacturing and testing a model of combining heat pump and rotary drum dryer. The experimental results showed that carrots were dried at drying temperature of 400C, drying air velocity of 2.5 m/s, drum rotation speed of 15 rpm, raw product mass of 4.5 kg, the dryer gets the high performance, more effective and stable working; the nature colour of dried products were kept better than some common drying methods.  

Keywords: Heat pump dryer, rotary drum dryer, food drying, agricultural products drying

Title: Study on drying of carrots in a combining heat pump and rotary drum dryer

 

TóM TắT

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm mô hình sấy bơm nhiệt kiểu thùng quay. Các kết quả khảo nghiệm cho thấy cà rốt sấy ở chế độ: nhiệt độ sấy 400C, vận tốc tác nhân sấy 2,5 m/s, số vòng quay 15 vòng/phút, khối lượng sấy ban đầu 4,5 kg hệ thống sấy đạt hiệu suất tách ẩm cao, làm việc ổn định và hiệu quả hơn; sản phẩm sấy giữ được màu sắc tốt hơn so với các phương pháp sấy thông thường.

Từ khóa: Sấy bơm nhiệt, sấy thùng quay, sấy nông sản thực phẩm

Các bài báo khác
1 (2013) Trang: 221
Tác giả: Võ Mạnh Duy
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
1 (2012) Trang: 116
Tác giả: Võ Mạnh Duy
Tạp chí: HN Khoa học - Đào tạo KCN
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Võ Mạnh Duy
Tạp chí: GTSD 2012
1 (2012) Trang: 221
Tác giả: Võ Mạnh Duy
Tạp chí: HN Khoa học - Đào tạo KCN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...