Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
422 (2018) Trang: 35-39
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Liên kết:

Bài viết đưa ra quan niệm của tác giả về bản chất, các đặc trưng cơ bản của mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), Chỉ ra mức độ và biểu hiện của một số năng lực dạy học môn Toán cho giáo viên tiểu học, đáp ứng yêu cầu mô hình trường học mới Việt Nam. Từ đó, đề xuất các biện pháp phát triển một số năng lực đặc thù này. 

Các bài báo khác
(2017) Trang: 9-20
Tạp chí: Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...