Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
448 (2019) Trang: 48-51
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Liên kết:

Trên cơ sở chỉ ra các biểu hiện và mức độ của năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh học Toán theo tiến độ, tác giả đã đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực đặc thù này cho đối tượng là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Cần Thơ. Các biện pháp này được kiểm chứng qua quá trình thực nghiệm sư phạm công phu, trên cơ sở xây dựng các tiêu chí đánh giá tiết dạy (bằng Phiếu đánh giá tiết dạy) của 16 sinh viên trong khoảng thời gian từ thng1 7/2017 đến tháng 10/2018 tại một số trường Tiểu học, trên địa bàn Tp Cần Thơ.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 9-20
Tạp chí: Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...