Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2015 (2015) Trang: 623-626
Tạp chí: Green Building, Materials and Civil Engineering

Self-Consolidating Concrete (SCC) is a mixture that can be compacted into every corner of formwork without vibrating compaction. The method for achieving self-consolidating involves not only deformability of mortar, but also resistance to segregation between coarse aggregate and mortar when the fresh concrete flows through reinforcing bars. Many projects have been done using SCC with Densified Mixture Design Algorithm (DMDA) method in Taiwan. In this study, the method can create high density with low water and cement content to achieve the high cement strength efficiency. The stability can be controlled when the water cement content ratio is higher than 0.42, water content is around 160 kg/m3 and cement content is less than f’c/20 by using Rice Husk Ash (RHA). And then the physical density, flowability, and homogeneity can be achieved. Fresh properties of concrete in this study shows excellent flowability and passing ability without bleeding or segregation. In 28 days after casting, the compressive strength and splitting tensile concretes shows good result, this indicate that the SCC had good strength performance.

Các bài báo khác
7(3) (2018) Trang: 233–237
Tạp chí: International Journal of Structural and Civil Engineering Research
2 (2015) Trang: 1-4
Tạp chí: International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering
754-755 (2015) Trang: 468-472
Tạp chí: Applied Mechanics and Materials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...