Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
878 (2018) Trang: 28–34
Tạp chí: Applied Mechanics and Materials

This study used a sodium hydroxide (NaOH) solution to activate a mixture of water treatment sludge, fly ash, and slag, in order to produce a new alkali-activated controlled low-strength material (CLSM). Fresh properties of this new CLSM were investigated through the tests of workability, setting time, and ball drop time. Test results show that the addition of water treatment sludge (WTS) decreased workability. In addition, the addition of such WTS increased initial setting time and ball drop time, whereas the alkali equivalent (AE) shortened the initial setting time and ball drop time. At a liquid-to-solid ratio (L/S) of 0.9, a WTS content of 10%, and an alkali equivalent of 9%, the fresh properties for the CLSM conforms to the design principles and provisions of the Public Works Department, Taipei City Government, and is ideal for road construction in order to reduce traffic impact.

Các bài báo khác
7(3) (2018) Trang: 233–237
Tạp chí: International Journal of Structural and Civil Engineering Research
2 (2015) Trang: 1-4
Tạp chí: International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering
754-755 (2015) Trang: 468-472
Tạp chí: Applied Mechanics and Materials
2015 (2015) Trang: 623-626
Tạp chí: Green Building, Materials and Civil Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...