Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 73-80
Tải về

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích mối quan hệ giữa nhận thức của nhà đàm phán xuất khẩu vê? văn ho?a quốc gia đối tác và kết quả đàm phán. Dư?a trên bô? số liệu sơ cấp được thu thập vơ?i 60 nhà đàm phán xuất khẩu đến từ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn thành phố Cần Thơ va? bă?ng phương pháp ước lượng PLS, chu?ng tôi đa? ti?m thâ?y nhận thức của các nhà đàm phán về văn hóa quốc gia đối tác có a?nh hươ?ng gián tiếp đến kết quả đàm phán thông qua nhâ?n thư?c cu?a nha? đa?m pha?n vê? phương pháp giải quyết vấn đề (PSA) cu?a đối tác và PSA của nha? đa?m pha?n. Cụ thể, nhận thức của nhà đàm phán đối với giá trị văn hóa chủ nghĩa cá nhân/tập thể (IDV) của Hofetede (1980) và hệ thống giá trị thời gian (TIME) trong nghiên cứu của Hall (1983) co? a?nh hươ?ng thuâ?n chiê?u đê?n nhận thức của nhà đàm phán về PSA của đối tác. Kê? tiê?p, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nhận thức của nhà đàm phán về chiến lược đàm phán của đối tác có a?nh hươ?ng thuận chiều đến PSA của nhà đàm phán. Cuối cùng la? PSA của nhà đàm phán co? a?nh hươ?ng thuâ?n chiê?u đến kết quả đàm phán xuất khẩu.

?

Các bài báo khác
1 (2013) Trang: 168
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...