Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 282-291
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thao khoa học Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng
Liên kết:

Trong chính sách đối ngoại của một quốc gia, ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng là một vấn đề mang tính quy luật. Trong lịch sử dân tộc, ông cha ta đã từng xây dựng quan hệ láng giềng thân thiện với các quốc gia xung quanh. Bước vào những giai đoạn cách mạng khác nhau, nhất là khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, do đánh giá đúng những đặc điểm, những chuyển biến quan trọng của tình hình khu vực và thế giới, những yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên bổ sung và phát triển nhận thức về mối quan hệ với các nước láng giềng trong chính sách đối ngoại qua các kỳ Đại hội và Hội nghị từ năm 1986 đến nay.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 238-246
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thao khoa học Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...