Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 238-246
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thao khoa học Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng
Liên kết:

Công tác xây dựng Đảng luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tại Đại hội lần thứ XII, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định: xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của cách mạng Việt Nam. Đây cũng là bài học lớn, là kết luận sâu sắc được rút ra trong suốt quá trình hơn 86 năm hoạt động của Đảng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích điểm mới về xây dựng Đảng trong tiêu đề Đại hội lần thứ XII, cụ thể là công tác đổi mới đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống tổ chức Đảng nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập chương VI (Đường lối xây dựng hệ thống chính trị) trong học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 282-291
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thao khoa học Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...