Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 166-173
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 31/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Isolation and identification of the endophytic bacteria in Houttuynia cordata Thunb, Saururaceae; in Kien Giang province which have antibacterial activity against Staphylococcus aureus of human furuncle

Từ khóa:

Bacillus spp., cây diếp cá, kháng khuẩn, mụn nhọt, vi khuẩn nội sinh

Keywords:

Antibacterial, Bacillus spp, endophytic bacteria, furuncle, Houttuynia cordata Thunb

ABSTRACT

Research on isolation and identification of endophytic bacteria of Houttuynia cordata which have the antimicrobial activity to Staphylococcus aureus of human furuncle was conducted. Samples of Houttuynia cordata Thunb were collected from Phu Quoc district, Ha Tien and Rach Gia city of Kien Giang province. The antibacterial ability of endophytic bacterial strains in Houttuynia cordata Thunb against Staphylococcus aureus was done by disk diffusion assay. Then endophytic bacteria in Houttuynia cordata Thunb were identified based on the sequence of 16SrRNA. The results showed that 60 endophytic bacteria strains in Houttuynia cordata Thunb were isolated on the  potato dextrose agar medium. Fourteen strains inhibited the growth of Staphyloccocus aureus of human furuncle with the clear zone varied from 10- 40 mm. Three bacterial strains HTT2, PQT4 and RGT2 were identified as Bacillus amyloliquefaciens strain CD2901, Bacillus megaterium strain 22 and Bacillus subtilis strain B237, respectively.

TÓM TẮT

Nghiên cứu  phân lập và định danh vi khuẩn nội sinh của cây diếp cá có hoạt tính kháng khuẩn với vi khuẩn Staphylococcus aureus từ mụn nhọt người. Cây diếp cá thu ở huyện Phú Quốc, thành phố Hà Tiên và Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang được sử dụng để phân lập vi khuẩn nội sinh. Khảo sát khả năng kháng khuẩn của những dòng vi khuẩn nội sinh cây diếp cá với Staphylococcus aureus bằng phương pháp tẩm vi khuẩn nội sinh trên giấy lọc và định danh bằng phương pháp giải trình tự gen 16S rRNA. Kết quả cho thấy 60 dòng vi khuẩn nội sinh cây diếp cá được phân lập trên môi trường PDA. Mười bốn dòng có khả năng kháng được vi khuẩn Staphylococcus aureus từ mụn nhọt ở người với vòng vô khuẩn từ  10-40 mm. Ba dòng vi khuẩn HTT2, PQT4 và RGT2 được nhận diện theo thứ tự là Bacillus amyloliquefaciens strain CD2901, Bacillus megaterium strain 22 và Bacillus subtilis strain B237.

Trích dẫn: Huỳnh Văn Trương, Nguyễn Hữu Hiệp và Lý Tú Hương, 2019. Phân lập và định danh vi khuẩn nội sinh ở cây diếp cá (Houttuynia cordata Thunb, Saururaceae) tại tỉnh Kiên Giang có hoạt tính kháng khuẩn với vi khuẩn Staphylococcus aureus từ mụn nhọt ở người. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 166-173.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...