Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
215 (2019) Trang: 116612
Tạp chí: Journal of Luminescence

α-Zn2SiO4: Mn2+ green emitting-phosphor was prepared by a high–energy planetary ball milling and post-an-nealing method. The effect of Mn2+ doping concentration and annealing temperature on optical properties of the phosphors were systematically investigated by using XRD, FESEM, FTIR, Raman, Photoluminescence (PL) and Thermoluminescence (TL) spectroscopy. XRD results indicate that single crystallineα-Zn2SiO4: Mn2+ phosphor could be obtained after a thermal treatment at 1250°C. The PL spectrum of the undoped Zn2SiO4 sample showed two emission bands: a strong broad NIR band centered at 740 nm and a weak green band centered at 520 nm, which are respectively attributed to NBOHs interface defects and other defects in the host crystal. The PL spectrum of Mn2+ doped α-Zn2SiO4 phosphor exhibited a single intense green emission band centered at 525 nm due to the electronic transitions 4T1-6A1 of Mn2+. The TL glow curve shows a strong peak at 158 °C and a weak peak at 235 °C, and shows a linear dose response withβ-ray exposure time, which indicates the phosphor may be useful for dosimetric application.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 588-593
Tạp chí: HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10 TP. Huế, 19-21/10/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...