Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4(35) (2017) Trang: 46 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Liên kết: ISSN 1859-4433

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá chất lượng nước ao nuôi cá tra công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp. Tổng cộng 04 vùng nuôi được chọn để thu thập mẫu phân tích các thông số chất lượng nước ao nuôi theo độ tuổi cá. Kết quả đánh giá diễn biến chất lượng nước ao nuôi cho thấy hầu hết các thông số vật lý (nhiệt độ, pH, TSS) và hóa học (DO, BOD5, COD) vẫn nằm trong ngưỡng cho phép; các thông số về dưỡng chất (Ntổng, Ptổng) và vi sinh (tổng Coliform) không đạt yêu cầu xả thải được quy định tại QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Khi độ tuổi cá càng lớn thì hàm lượng vật chất hữu cơ trong ao tăng lên (tăng thức ăn dư thừa, chất thải của cá...) làm cho chất lượng nước ao nuôi càng ô nhiễm. Lượng nước ô nhiễm này nếu thải trực tiếp sẽ gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, do đó cần có biện pháp quản lý và xử lý thích hợp.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...