Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3(42) (2019) Trang: 3 - 12
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một

Nghiên cứu này khảo sát hiệu quả của một số ao lắng xử lý nước thải nuôi cá tra công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp. Tổng cộng 04 vùng nuôi với 05 ao lắng (ký hiệu ALVH01, ALVH02, ALVH03, ALCL04, ALTC05) được chọn khảo sát. Nước thải trong ao lắng và từ cống thải của các vùng nuôi được thu thập và phân tích các thông số ô nhiễm. Kết quả khảo sát cho thấy hiệu quả xử lý của ao lắng ALTC05 tối ưu nhất, vừa đáp ứng về mặt kỹ thuật là xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam quy định, vừa thỏa mãn về mặt kinh tế là diện tích đất dùng làm ao lắng không lớn, chi phí đầu tư không cao và hình dạng ao lắng đã làm tăng hiệu quả xử lý. Qua đó đề xuất áp dụng kiểu ao lắng này để xử lý nước thải cho các cơ sở nuôi cá tra công nghiệp khác.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...