Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 64-70
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Some advanced teaching methodologies help engineering students in active learning

Từ khóa:

Phương pháp giảng dạy tiên tiến, học tập chủ động, sinh viên ngành kỹ thuật

Keywords:

Active learning, new teaching methods, engineering student

ABSTRACT

To assure the training quality for engineering students in order to meet the outcome criteria and satisfy the recent social requirements, we have to concern many aspects, especially teaching methods during training process. This paper presents and discusses some improving teaching methodologies that may help engineering students to learn with active learning methods, in order to receive and comprehend the knowledge, to bring into play their soft- skills and creativity. These new teaching methods could make students attracted into learning activities actively based on the organization and instruction of lecturers. The students explore fuzzy contents as well as missing skills that traditional teaching styles do not focus on. In addition, students will involve in researching on the real problems, discussing in group, generating new ideas, promote their ability and their soft-skill as communication skill, presentation skill, computer skill, etc. From that they can comprehend new professional knowledge and improve their creativity.

TóM TắT

Để đảm bảo chất lượng đào tạo cho sinh viên ngành kỹ thuật đạt chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội hiện nay đòi hỏi sự quan tâm đến nhiều yếu tố, đặc biệt là phương pháp giảng dạy trong quá trình đào tạo. Bài viết này giới thiệu một số phương pháp giảng dạy tiên tiến giúp sinh viên ngành kỹ thuật học tập chủ động nhằm lĩnh hội tốt kiến thức, phát huy những kỹ năng mềm và tính sáng tạo của người học. Với các phương pháp giảng dạy mới này giúp sinh viên cuốn hút vào các hoạt động học tập một cách chủ động do giảng viên tổ chức và hướng dẫn, sinh viên sẽ khám phá ra những điều mình chưa hiểu rõ, cũng như chưa thực hiện tốt chứ không phải tiếp thu tri thức một cách thụ động. Ngoài ra, sinh viên sẽ tham gia nghiên cứu vào những tình huống thực tế, thảo luận, trao đổi nhóm, đưa ra những ý tưởng mới, phát huy những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày báo cáo, kỹ năng máy tính,? Từ đó lĩnh hội tốt những kiến thức mới và nâng cao tính sáng tạo.

Các bài báo khác
13 (2019) Trang: 1-6
Tạp chí: International Journal of Energy and Environmental Engineering
10 (2017) Trang: 949-958
Tạp chí: American Journal of Engineering and Applied Sciences
Volume 4 number 1(SE) (2014) Trang: 38-44
Tạp chí: Bahria University's Global Management Journal for Academic and Corporate Studies (GMJACS)
(2014) Trang: 20
Tạp chí: Vietnam Engineering Education Conference - VEEC 2014, March 25 - 26, 2014. HoChiMinh University of Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...