Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 124-132
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/05/2018

Ngày nhận bài sửa: 30/07/2018

Ngày duyệt đăng: 28/12/2018

 

Title:

Application of the theory of planned behavior to analyze pro-environmental behavioral intention of domestic tourists in Can Tho city

Từ khóa:

Hành vi du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi trường, kinh nghiệm trong quá khứ, nhận thức kiểm soát hành vi, thái độ, tiêu chuẩn chủ quan

Keywords:

Attitude, past experience, perceived behavioral control, subjective norm, tourism pro-environmental behavior

ABSTRACT

The theory of planned behavior (TPB) was applied to examine the factors (including past experience, attitude, subjective norm and perceived behavioral control) influencing on pro-environmental behavioral intention of domestic tourists in Can Tho city. Data were obtained from 131 domestic tourists in Can Tho city, who responded willingly to a questionnaire-based survey. The results of multiple regression showed all four factors significantly affect domestic tourists’ pro-environmental behavioral intention. Especially, past experience was found as the most important determinant. In addition, implications are proposed for improving pro-environmental behavioral intention of domestic tourists in Can Tho city.

TÓM TẮT

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết hành vi theo kế hoạch (the theory of planned behavior – TPB) nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố gồm kinh nghiệm trong quá khứ, thái độ, tiêu chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi đến ý định hành vi du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi trường của khách du lịch nội địa tại thành phố Cần Thơ. Cuộc khảo sát với 131 khách du lịch nội địa tại thành phố Cần Thơ đã được thực hiện dựa trên bảng câu hỏi. Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính cho thấy cả bốn nhân tố đều ảnh hưởng đến ý định hành vi du lịch có trách nhiệm của du khách nội địa. Đặc biệt, kinh nghiệm trong quá khứ là biến ảnh hưởng mạnh nhất. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nâng cao hành vi du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi trường của du khách thông qua các đề xuất cải thiện các nhân tố ảnh hưởng đã xác định được trong nghiên cứu. 

Trích dẫn: Hồ Lê Thu Trang và Phan Thị Phương Thảo, 2018. Ứng dụng lý thuyết hành vi theo kế hoạch phân tích ý định hành vi du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi trường của du khách nội địa tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9D): 124-132.

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 162-173
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 232-243
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 57-65
Tải về
xuất bản online (2018) Trang: 1-16
Tạp chí: Journal of Travel & Tourism Marketing
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...