Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 54-61
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/07/2018

Ngày nhận bài sửa: 17/09/2018

Ngày duyệt đăng: 28/02/2019

 

Title:

Investigating agar yields and gel properties of red seaweed (Gracilaria tenuistipitata) collected from the improved extensive shrimp farms in Bac Lieu and Ca Mau provinces

Từ khóa:

Đặc tính gel của agar, Gracilaria tenuistipitata, hiệu suất agar, rong câu chỉ

Keywords:

Agar yields, gel properties, Gracilaria tenuistipitata, red seaweed

ABSTRACT

Agar yields and gel properties of red seaweed (Gracilaria tenuistipitata) collected from the improved extensive shrimp farms in Bac Lieu and Ca Mau provinces were monthly investigated from October 2016 to September 2017. Results showed that agar yields varied from 18.23% to 32.97%, gel agar properties such as viscosity fulctuated from 5.43-12.67 CPs, gel strength varied from 98.9-304.6 g/cm2; gelling temperature and melting temperature varied in the ranges of 31.3-35.5oC and 66.5-79.5oC, respectively. These parameters were strongly affected by environmental factors. Results from analysis of Pearson correlation indicated that temperature and salinity were significantly negative correlated with agar yields and gel strength (p<0.01). This study suggested that Gracilaria tenuistipitata collected from Bac Lieu and Ca Mau provinces could be used as potential raw material for agar extraction.

TÓM TẮT

Khảo sát các đặc tính gel của agar chiết xuất từ rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata) thu trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến ở tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau được thực hiện mỗi tháng, từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2017. Kết quả cho thấy hiệu suất và chất lượng agar có sự biến động lớn qua các tháng thu mẫu và bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường và hàm lượng nitơ của rong câu chỉ. Hiệu suất agar dao động 18,23-32,97%, các tính chất gel của agar bao gồm sức đông từ 98,9-304,6 g/cm2, độ nhớt dao động 5,43 - 12,67 CPs, nhiệt độ đông 31,3-35,5oC và nhiệt độ tan đông 66,5-79,5oC. Trong đó, các yếu tố môi trường ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất và chất lượng agar. Kết quả phân tích tương quan Pearson cho thấy nhiệt độ và độ mặn có mối tương quan nghịch rất có ý nghĩa thống kê (p<0,01) với hiệu suất agar và sức đông của agar. Điều này cho thấy rong câu chỉ (G. tenuistipitata) thu trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến ở tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau là đối tượng tiềm năng làm nguyên liệu chiết xuất agar.

Trích dẫn: Nguyễn Hoàng Vinh, Lê Thị Minh Thủy và Nguyễn Thị Ngọc Anh, 2019. Khảo sát hiệu suất và đặc tính gel của agar chiết xuất từ rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata) thu trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến ở tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1B): 54-61.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 59-69
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...