Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2019) Trang: 88-97
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu sinh lượng của rong câu chỉ (Gracilaria tenuistipitata) trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến (QCCT) ở tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau được thực hiện hàng tháng từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2017 nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho các nghiên cứu về quản lý và nuôi trồng rong câu trong các thủy vực nước lợ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kết quả cho thấy độ phủ rong hỗn hợp trong ao nuôi tôm QCCT dao động trung bình từ 10-80%, sinh lượng và sản lượng tự nhiên của rong câu chỉ đạt trung bình 0,52-1,74 kg tươi/m2 và 2,13-11,78 tấn tươi/ha theo thứ tự và biến động lớn trong thời gian khảo sát. Qua phân tích tương quan Pearson về các yếu tố môi trường và rong câu chỉ cho thấy khoảng nhiệt độ trong thời gian khảo sát (29,5-35,7oC), và độ mặn (3-37‰), sinh lượng và sản lượng tự nhiên của rong câu chỉ trong ao QCCT có mối tương quan nghịch có ý nghĩa thống kê với nhiệt độ (p3-) có sự tương quan thuận (pG. tenuistipitata) khá phong phú trong  các ao nuôi tôm QCCT và có tiềm năng lớn để phát triển nuôi trồng và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 54-61
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 59-69
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...