Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 18-26
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 22/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Effects of different lecithin supplementation levels in formulated feeds on metamorphosis and survival of mud crab (Scylla paramamosain) from zoea 3 stage to instar 1 crablet

Từ khóa:

Chỉ số biến thái, cua biển, lecithin, Scylla paramamosain, tỉ lệ sống

Keywords:

Larval stage index,  lecithin, mud crab, Scylla paramamosain , survival

ABSTRACT

The study was conducted to deterimne the suitable supplementation level of lecithin in formulated feeds for larvae of mud crab, Scylla paramamosain consisting of two rearing phases. (1) From zoea 3 to megalopal stage, (2) From megalopal stage to crablet 1. The experiment was completely randomized with 5 replications of five feeding treatments. The test diets had isonitrogenous (53%), isolipid (12%), were supplemented with different lecithin levels of 0% (control diet), 1%, 2%, 3% and 4%. Crab larvae were co-fed Artemia and experimental feeds during larval rearing period. The results showed that when rearing from zoea 3 to megalop stage, which received the diet supplemented with 3% lecithin gave significantly higher larval stage index, survival, length and weight) of megalopa than those in the control diet. When rearing from megalopal stage, the carapace width, weight and survival of crablet1 inthe 3% lecithin group were highest and significantly different from other feeding treatments except the 2% and 4% lecithin treatments for survival. These results suggested that formulated feeds supplemented with 3% lecithin could be considered the suitable level for larval rearing of mud crab S. paramamosain.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mức bổ sung lecithin thích hợp trong thức ăn phối chế cho ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) ở hai giai đoạn ương nuôi (1) từ giai đoạn zoea 3 đến megalop; (2) từ giai đoạn megalop đến cua 1. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm năm nghiệm thức thức ăn có cùng hàm lượng protein (53%), lipid (12%), được bổ sung với các mức lecithin lần lượt là 0% (đối chứng), 1%, 2%, 3% và 4%. Ấu trùng cua được cho ăn kết hợp thức ăn thí nghiệm và ấu trùng Artemia trong suốt thời gian ương nuôi. Kết quả cho thấy khi ương nuôi ấu trùng cua từ giai đoạn zoea 3 đến megalop, nghiệm thức thức ăn bổ sung 3% lecithin cho chỉ số biến thái, tỉ lệ sống, chiều dài và khối lượng của megalop cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng. Khi ương nuôi từ giai đoạn megalop, chiều rộng mai và khối lượng cua 1 ở nghiệm thức 3% lecithin đạt lớn nhất, đồng thời, tỉ lệ sống cao nhất và khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức còn lại trừ nghiệm thức 2% và 4% lecithin đối với tỉ lệ sống. Kết quả này có thể kết luận rằng thức ăn phối chế bổ sung 3% lecithin được xem là thích hợp trong ương nuôi ấu trùng cua biển S. paramamosain.

Trích dẫn: Lâm Tâm Nguyên, Trần Thị Thanh Hiền và Nguyễn Thị Ngọc Anh, 2018. Ảnh hưởng của việc bổ sung hàm lượng lecithin khác nhau trong thức ăn đến sự biến thái và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain) từ giai đoạn zoea 3 đến cua 1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 18-26.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...