Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2018) Trang: 96-104
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của tỉ lệ dầu cá:dầu đậu nành trong thức ăn phối chế cho ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) gồm 2 giai đoạn ương nuôi. (1) từ giai đoạn zoea 3 đến megalop được nuôi trong hệ thống bể composite 120 L, độ mặn 30‰ và mật độ nuôi là 50 con/L. (2) từ giai đoạn megalop đến cua 1 bố trí trong bể nhựa 50 L, độ mặn 26‰ với mật độ nuôi là 10 con/L. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức thức ăn có cùng hàm lượng protein (53%), lipid (12%) và mức năng lượng (17,74 KJ/g) được phối chế với 5 tỷ lệ dầu cá (DC):dầu đậu nành (DN) khác nhau lần lượt là nghiệm thức không chứa dầu đậu nành (1DC:0DN) hoặc dầu cá (0DC:1DN), tỉ lệ DC:DN là 1:1 (1DC:1DN), dầu đậu nành gấp 2 lần dầu cá (1DC:2DN) và dầu cá gấp 2 lần dầu đậu nành (2DC:1DN). Ấu trùng cua được cho ăn kết hợp thức ăn thí nghiệm và ấu trùng Artemia trong suốt thời gian ương nuôi và mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần. Kết quả cho thấy khi ương nuôi ấu trùng cua từ giai đoạn zoea 3, nghiệm thức thức ăn 1DC:1DN cho chỉ số biến thái ấu trùng cua tốt hơn đồng thời tỷ lệ sống và kích thước (chiều dài và khối lượng) megalop đạt tốt nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p0,05) giữa các nghiệm thức thức ăn. Tỷ lệ sống của cua 1 ở nghiệm thức 1DC:1DN đạt cao nhất và khác nhau có ý nghĩa (p0,05) so với nghiệm thức 1DC:0DN và 2DC:1DN. Từ kết quả có thể kết luận rằng thức ăn phối chế với tỉ lệ dầu cá:dầu đậu nành là 1:1 được xem là tỉ lệ dầu động vật:dầu thực vật tối ưu trong thức ăn chế biến cho ấu trùng cua biển (S. paramamosain).

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 18-26
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...