Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2018) Trang: 957-966
Tạp chí: Khoa hoc Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng lipid khác nhau trong thức ăn phối chế cho cua biển (Scylla paramamosain) được thực hiện gồm 2 giai đoạn ương nuôi. (1) từ giai đoạn zoea 3 đến megalop được nuôi trong hệ thống bể composite 120L, độ mặn 30‰ và mật độ nuôi là 50 con/L. (2) từ giai đoạn megalop đến cua 1 được nuôi trong bể nhựa 50L, độ mặn 26‰ và mật độ nuôi là 10 con/L. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức thức ăn có cùng hàm lượng protein (53%) với các mức lipid tăng dần 6%, 8%, 10%, 12% và 14%. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 5 lần. Ấu trùng cua được cho ăn kết hợp thức ăn thí nghiệm và ấu trùng Artemia trong suốt thời gian ương nuôi. Kết quả cho thấy chỉ số biến thái của ấu trùng zoea 3 sang zoea 5 dao động trung bình 4,58-4,96 và tỉ lệ sống đến giai đoạn megalop đạt 5,45% đến 7,40%, trong đó nghiệm thức 12% lipid đạt cao nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 18-26
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...