Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
55 (2014) Trang: 4498-4513
Tạp chí: Polymer

Tetrabutylammonium tetraphenylborate (TBATPB) and triacetin were added during extrusion to melt blends of polylactic acid (PLA) and polycarbonate bisphenol A (PC) through a reactive compatibilization approach in order to enhance the materials' mechanical properties and thermal resistance. Dynamic mechanical thermal analysis revealed a new peak attributable to the glass transition temperature (Tg) of the PLA-PC copolymer at a temperature lower than the Tg typical of PC and higher than the Tg of PLA. The results of tensile tests, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, size exclusion chromatography, and NMR analysis for the compatibilized and uncompatibilized blends were, on the whole, in agreement with the formation of the PLA-PC copolymer due to the action of the TBATPB and triacetin during the short extrusion time. The mechanical behaviour, morphology, and thermal properties of the PLA/PC compatibilized blends were investigated as a function of composition, with the intention of broadening the utility of these biobased-blends. Finally, a general scheme for the reactions that occur during extrusion was proposed based on the experimental results.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 43-49
Tải về
(2014) Trang: 15
Tác giả: Phương Thanh Vũ
Tạp chí: Polymer Science and Applications Conference - Ha Noi, 15 th January 2014
1 (2013) Trang: 60
Tạp chí: 4th Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry
8 (2013) Trang: 28
Tạp chí: Bioplastic Magazine
1 (2012) Trang: 977
Tác giả: Phương Thanh Vũ
Tạp chí: 15th European Conference on Composite materials
1 (2007) Trang: 207
Tạp chí: Proceeding of 9th Cross Straits Symposium on Materials, Energy and Enviromental Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...