Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 43-49
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:16/06/2015

Ngày chấp nhận: 27/10/2015

Title:

Biodegradable Poly (lactic acid) (PLA): Overview and Applications

Từ khóa:

Nhựa nhiệt dẻo, nhựa phân hủy sinh học, tinh bột ngô, poly(lactic acid) PLA

Keywords:

Biodegradable plastic, corn-starch, thermoplastic, poly (lactic acid) (PLA)

ABSTRACT

Polylactic acid (PLA) is made from a natural resource - corn starch and formulated from the condensation polymerization of D- or L- lactic acid or ring opening polymerization of the lactide. It is completely biodegradable, compostable, and can maintain its mechanical properties without rapid hydrolysis even in high humidity conditions. In this review, we study and explain why Poly (lactic acid) is considered as one of the most environment-friendly biodegradable thermoplastic polyesters with extensive applications.

TÓM TẮT

Nhựa Poly (latic acid) (PLA) được sản xuất từ tinh bột ngô bằng quá trình trùng ngưng D- hoặc L-lactic acid hoặc mở vòng Lactide. Đây là loại vật liệu phân hủy sinh học, có khả năng phân hóa và có thể duy trì cơ tính kể cả trong điều kiện ẩm độ cao. Chính vì lý do đó, bài báo này sẽ tổng hợp và trình bài lý do tại sao Polylactic acid lại được quan tâm như vật liệu thân thiện với môi trường có khả năng ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay.

 

Các bài báo khác
(2014) Trang: 15
Tác giả: Phương Thanh Vũ
Tạp chí: Polymer Science and Applications Conference - Ha Noi, 15 th January 2014
1 (2013) Trang: 60
Tạp chí: 4th Workshop Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry
8 (2013) Trang: 28
Tạp chí: Bioplastic Magazine
1 (2012) Trang: 977
Tác giả: Phương Thanh Vũ
Tạp chí: 15th European Conference on Composite materials
1 (2007) Trang: 207
Tạp chí: Proceeding of 9th Cross Straits Symposium on Materials, Energy and Enviromental Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...