Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56(4e) (2018) Trang: 96-99
Tạp chí: Hóa học
Liên kết:

From the n-hexane extract of the leaves of Markhamia stipulata var. Canaense V.S. Dang, using colunm chromatography, two flavonoids, one anthraquinone and one triterpenoid were isolated. Based on the analysis of high resolution mass spectroscopy and nuclear magnetic resonance as well as comparison with published data, their structures were identified as 4'.7-O-dimethylapigenin (1), narigenin (2), tectoquinone (3), mollic acid (4). Compound 1 and 4 were isolated from this plant for the first time.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...