Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
33(2) (2019) Trang: 174-179
Tạp chí: Natural Product Research

One new cycloartane triterpenoid, named markhacanasin C (1), together with three known triterpenoids, oleanolic acid (2), ursolic acid (3) and 6β,19α-dihydroxyursolic acid (4) were isolated by various chromatographic methods from the most cytotoxic fraction of the ethyl acetate extract of Markhamia stipulata var. canaense V.S. Dang leaves. Among them, 4 was reported for the first time from the genus Markhamia, while 2 and 3 were found for the first time from this species. Their structures were elucidated by IR, UV, HR-ESI-MS and NMR experiments. The cytotoxicity of isolated compounds (3 and 4) against three human cancer cell lines (HeLa, HepG2, and MCF-7) were evaluated. At the concentration of 100 μg/mL, 3 exhibited significant cytotoxic activity (86.36 ± 3.69%).

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...