Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 444-453
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm
Liên kết:

Cảm xúc xã hội là một trong những năng lực sinh viên sư phạm cần phải có để không những sống thích ứng với môi trường học đường và cuộc sống đa văn hóa mà còn để giáo dục cảm xúc xã hội cho người học với tư cách là giáo viên tương lai. Mô hình SEL (Social and Emotional Learning) là mô hình giáo dục năng lực cảm xúc xã hội. Bài viết này trình bày mô hình, tầm quan trọng của SEL và cách tiếp cận áp dụng mô hình SEL vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Các bài báo khác
8 (1&2), July (2018) Trang: 146-156
Tạp chí: International Journal of Education and Psychology in the Community
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...