Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (1&2), July (2018) Trang: 146-156
Tạp chí: International Journal of Education and Psychology in the Community

This paper presents the findings of a reseach into self-awareness and self-management of students in grades 4 and 5 in Vietnam as well as the relationship between these two factors. The survey sampling 1004 students in grades 4 and 5 in Ho Chi Minh City and Can Tho City is based on questionaires designed to evaluate self- awareness and self-management of students. The results of wich the mean of self-awareness is 2.45 and that of self-management is 2.41 are above average in the three-point scale. There have been the statistical differences in the gender and the residential areas in term of self-awareness and self-management respectively. There is a positive correlation at the moderate level between  self-awareness and self-management of students in grades 4 ang 5. This also shows that if students' self-awareness  is lear, then their self-management is positive.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 444-453
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...