Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2021) Trang: 95-101
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Liên kết:

Cây sài đất ba thùy (Wedelia trilobata (L.) Hitchc) được nhiều nghiên cứu cho thấy có khả năng gây ra ức chế
sinh học trên một số loài thực vật trong cùng hệ sinh thái. Trong nghiên cứu này, tác động ức chế của các phân
đoạn hexane, ethyl acetate, nước và methanol được thử nghiệm trên sự nảy mầm, sinh trưởng và phát triển của
cây xà lách (Lactuca sativa L.). Kết quả cho thấy cao ethyl acetate có nồng độ từ 2,5 - 5,0 mg/mL làm giảm đáng
kể tỷ lệ nảy mầm và các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của hạt xà lách. Kết quả định lượng diệp lục tố được xử lý
bởi phân đoạn ethyl acetate làm giảm hàm lượng diệp lục tố a, b và caratenoid tại nồng độ 5 mg/mL lần lượt là
68,89%; 57,58% và 52,63% so với đối chứng. Hàm lượng polyphenol và flavonoid cao nhất có trong phân đoạn ethyl acetate lần lượt là 50,62 và 55,81 mg/g. Kết quả đã cung cấp thêm cơ sở khoa học về hiện tượng đối kháng “allelopathy” gây ức chế sinh trưởng phát triển thực vật và cho thấy tiềm năng ứng dụng loại thực vật này vào trong sản xuất chế phẩm nông dược sinh học dùng trong nông nghiệp.

 
Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...