Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 119-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 26/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Study on anti-bacterial activity of water extracted folk medicinal plants at Bidoup-NuiBa National Park, Lam Dong province

Từ khóa:

Bidoup, cao chiết nước, cây thuốc dân gian, hoạt tính kháng khuẩn, Xidra Nguôn (Medinilla septentrionalis)

Keywords:

Antibacterial activity, Bidoup, folk medicine, phytochemical screening, water extract

ABSTRACT

Folk medicine was used to treat some common diseases such as diarrhea, inflammation, wound healing … by ethnic minorities at Bidoup – Nui Ba National Park, Lam Dong province. However, the usage of medicinal plants has been mainly based on experiences and this study aimed to evaluate antibacterial activity of the medicinal plants as a basis for further studies. Night water extracted folk medicinal plants that ethnic minorities used to treat diarrhea were tested for antibacterial activity against 16 indicator bacteria by well diffusion agar. These results showed that the recovery performance of the extract from folk medicinal plants was high (11,99% - 29,52%). The result of antibacterial activity showed that 5/9 water extracts had antibacterial activity. The extract from xidra nguon (Medinilla septentrionalis) had the highest antibacterial activity (against 16/16 indicator bacteria) with inhibition diameter zone from 9,3 mm to 11,0 mm; 4/9 water extracts had weak activity and 4/9 extracts had no antibacterial activity. The preliminary phytochemical screening of extracts that possessed the highest antibacterial activity showed the presence of some bioactive compounds such as alkaloids, flavonoids and tannins. The results of this study showed that not all folk medicinal plant that was extracted by water are highly active, so there should be more intensive research.

TÓM TẮT

Cây thuốc dân gian được người dân tộc tại Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà, Lâm Đồng sử dụng để điều trị một số bệnh như: tiêu chảy, viêm, làm lành vết thương …. Sử dụng cây thuốc hiện chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên nghiên cứu này hướng đến việc đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết nước để làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo. Tách chiết cao nước và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn bằng phương pháp khuếch tán trên giếng thạch đối với 16 chủng vi khuẩn chỉ thị của 9 cây thuốc dân gian được người dân tộc K’Ho sử dụng để trị bệnh tiêu chảy. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hiệu suất tách chiết cao nước khá cao (11,99% - 29,52%), đồng thời cao chiết nước từ cây xidra nguôn (Medinilla septentrionalis) ở nồng độ 100 mg/mL có hoạt tính kháng khuẩn mạnh nhất (kháng 16/16 chủng) với đường kính vòng kháng khuẩn từ 9,3 cm – 11,0 cm; 4/9 mẫu cao chiết có hoạt tính yếu (kháng được từ 1 chủng đến 6/16 chủng vi khuẩn chỉ thị) và 4/9 mẫu cao chiết nước không kháng khuẩn. Kết quả xác định sơ bộ thành phần hóa học của cao chiết nước có tính kháng khuẩn cho thấy có sự hiện diện của alkaloid, steroid, saponin, tannin và flavonoid. Kết quả cũng cho thấy rằng nước có thể được sử dụng để tách chiết cao nhưng không phải tất cả các cao chiết nước đều có hoạt tính tốt, do đó cần phải có các nghiên cứu chuyên sâu hơn.

Trích dẫn: Phạm Minh Nhựt, Nguyễn Xuân Minh Ái và Đặng Thị Phương Thảo, 2019. Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết nước từ một số loại cây dùng làm thuốc dân gian tại Vườn Quốc gia Bidoup - núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 119-124.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 270-276
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...