Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 270-276
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 19/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Isolation, screening and identification of flocculating bacteria from shrimp ponds at Tra Vinh province

Từ khóa:

Hoạt tính sinh học, hữu cơ lơ lửng, keo tụ sinh học, khí độc, nuôi trồng thuỷ sản

Keywords:

Aquaculture, bioactivity, bio-flocculant activity, suspended organic matter, toxic gas

ABSTRACT

Aquaculture industry has been developing in Vietnam, however, the water pollution in ponds caused many difficult problems for aquaculture, especially shrimp farming. The use of microbial products to stabilize water quality, reduce the amount of suspended organic matter in the water and reduce the toxic gas in water is essential and bacterial strains with bio-flocculant activity are as solution. From 13 water samples collected from shrimp ponds at Tra Vinh province, 59 isolates were isolated including 39 isolates of Gram positive bacteria and 18 isolates of Gram negative bacteria. After screening these bacteria by Gram staining and spore staining methods, 22 isolates that were Gram positive and spore bacteria were identified. The flocculating rate of 22 Gram positive isolates with kaolin suspension showed that MS 9.4 had the strongest flocculating rate (75,83%). MS 9.4 isolate was identified by the 16S-rRNA sequencing and biological test. Some biological activities including salinity tolerance, acid tolerance, bile salt tolerance were identified. The biochemical characteristics of MS 9.4 were similar to Bacillus subtilis, while 16S-rRNA gene sequence of MS 9.4 strain was 100% similar to Bacillus subtilis IAM12118, so MS 9.4 was identified as Bacillus subtilis. This strain is resistant to salt (7%), tolerate with low pH (pH = 2), bile salt tolerant (2%) but it did not inhibit Vibrio spp.

TÓM TẮT

Ngành nuôi trồng thuỷ sản nước ta đã và đang phát triển mạnh nhưng vấn đề về ô nhiễm nguồn nước cũng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho sự phát triển bền vững, đặc biệt là nghề nuôi tôm thẻ chân trắng. Sử dụng các chế phẩm vi sinh giúp ổn định chất lượng nước, giảm lượng hữu cơ lơ lửng đồng thời giảm khí độc trong nước là điều cần thiết. Từ 13 mẫu nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Trà Vinh, đã phân lập được 57 chủng vi khuẩn, trong đó có 39 chủng vi khuẩn Gram dương và 18 chủng vi khuẩn Gram âm. Sau khi sàng lọc sơ bộ bằng phương pháp nhuộm Gram và nhuộm bào tử đã chọn được 22 chủng vi khuẩn Gram dương, sinh bào tử trong đó có 4 chủng thuộc nhóm cầu khuẩn. Khảo sát hoạt tính keo tụ sinh học của 22 chủng vi khuẩn Gram dương với cơ chất là dịch kaolin cho thấy rằng chủng MS 9.4 có tỷ lệ keo tụ cao nhất (75,83%). Chủng vi khuẩn này được định danh bằng phương giải trình tự gen 16S-rRNA và các chỉ tiêu sinh hoá. Các đặc điểm sinh học bao gồm khả năng chịu mặn, chịu acid, chịu muối mật cũng được xác định. Các đặc điểm sinh hóa của chủng MS9.4 tương đồng với loài Bacillus subtilis, đồng thời chủng MS 9.4 có trình tự gen 16S-rRNA tương đồng 100% với chủng Bacillus subtilis IAM12118 nên chủng MS 9.4 được định danh là Bacillus subtilis MS 9.4. Chủng này có khả năng chịu mặn (7%), chịu được pH thấp (pH = 2), chịu được muối mật (2%) nhưng không có khả năng kháng với Vibrio spp.

Trích dẫn: Phạm Minh Nhựt, Đinh Ngọc Phương Trinh và Võ Lan Hương, 2019. Phân lập, sàng lọc và khảo sát hoạt tính sinh học của vi khuẩn keo tụ sinh học trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 270-276.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 119-124
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...