Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 107-115
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 30/09/2020

Ngày nhận bài sửa: 05/12/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Influence of air temperature on the vacuum drying kinetics of black cherry tomatoes (Solanum lycopersicum cv. OG)

Từ khóa:

Cà chua bi đen, độ khuếch tán ẩm, mô hình toán học, năng lượng hoạt hóa, sấy chân không

Keywords:

Activation energy, black cherry tomato, mathematical model, moisture diffusivity, vacuum drying

ABSTRACT

Vacuum drying is an advanced method widely used in the processing of dried fruit and vegetable products. In this study, the effect of four temperatures (40oC, 50oC, 60oC, and 70oC) at a constant vacuum level of -700 mmHg (corresponding to an absolute pressure of 60 mmHg) on the kinetics of moisture ratio change of black cherry tomatoes (Solanum lycopersicum cv. OG) were investigated. The suitable model for describing the vacuum drying process was chosen by fitting eight commonly used drying models (Lewis, Page, modified Page, Henderson and Pabis, logarithmic, two-term, two-term exponential, modified Henderson and Pabis). The effective moisture diffusivity and activation energy were calculated using the Fick’s diffusion equation. The results showed that increasing drying temperature accelerated the vacuum drying process and the goodness of fit tests indicated that the suggested logarithmic model gave the best fit to experimental data among the eight tested drying models. The everage effective moisture diffusivity values varied from 3,9028.10-10 to 1,7580.10-9 m2/s over the temperature range. The temperature dependence of the effective moisture diffusivity for the vacuum drying of the black cherry tomato samples was satisfactorily described by an Arrhenius-type relationship with activation energy value of 38.69 kJ/mol within 40 to 70oC.

TÓM TẮT

Sấy chân không là một phương pháp tiên tiến được sử dụng rộng rãi trong chế biến các sản phẩm rau quả. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của bốn nhiệt độ sấy khác nhau (40oC, 50oC, 60oC và 70oC) ở mức chân không cố định là -700 mmHg (tương ứng với áp suất tuyệt đối 60 mmHg) đến động học biến đổi tỷ lệ ẩm của trái cà chua bi đen (Solanum lycopersicum cv. OG) đã được khảo sát. Tám mô hình sấy thông dụng (Lewis, Page, Page điều chỉnh, Henderson và Pabis, logarit, hai tham số, hàm mũ hai tham số, Henderson và Pabis điều chỉnh) được kiểm tra để chọn ra mô hình phù hợp. Độ khuếch tán ẩm hiệu quả và năng lượng hoạt hóa được tính toán bằng phương trình khuếch tán Fick. Kết quả cho thấy nhiệt độ sấy tăng đã thúc đẩy quá trình sấy chân không diễn ra nhanh hơn và mô hình logarit được chứng minh là phù hợp nhất với các dữ liệu thực nghiệm trong số tám mô hình thử nghiệm. Giá trị độ khuếch tán ẩm hiệu quả dao động từ 3,9028.10-10 đến 1,7580.10-9  m2/s trong phạm vi nhiệt độ khảo sát. Sự phụ thuộc nhiệt độ của độ khuếch tán ẩm hiệu quả tuân theo phương trình Arrhenius với giá trị năng lượng hoạt hóa là 38,69 kJ/mol trong khoảng nhiệt độ 40-70oC.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...