Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2021) Trang:
Tạp chí: Food Research

The objective of this study was to investigate the effects of low-temperature blanching in calcium chloride (CaCl2) solution before high-temperature processing (90oC for 1 min) on physicochemical properties related to the texture (total calcium content, pectin methylesterase (PME) activity, and firmness) of black cherry tomatoes (Solanum lycopersicum cv. OG) and to determine the optimum conditions to provide the fruits with the highest firmness. Response Surface Methodology (RSM) was applied to design the experiment with three factors of blanching temperature (52 to 68oC), blanching time (12 to 28 mins) and CaCl2 solution concentration (1.2 to 2.8% w/v). A sample without lowtemperature treatment was taken as a control. It was found that the blanching of tomatoes at low-temperatures resulted in higher total calcium content and PME activity in tissue after the treatment, and therefore improved the firmness of fruits after high-temperature processing. The highest firmness of treated tomatoes (566.21 g force) was estimated at blanching temperature of 62.05oC for 23.09 mins in 2.08% CaCl2 solution compared to the control which was blanched at high temperature (218 g force). Under these optimized conditions, the experimental responses (total calcium content, PME activity, and firmness) showed a close agreement with the predicted values.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...