Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2020) Trang: 68-80
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Liên kết:

This study was done to determine the effects of ozone treatment time (5-25 minutes) on the quality and shelf life of black cherry tomatoes (Solanum lycopersicum cv. OG). Results showed that the ozone treatment was carried out for 15 minutes (ozone-generating capacity of 80.4 mg/h, in a tank of 4 water liters, a sample weight of 500 g, a ratio 1:2 of tomatoes and water) helped to reduce total aerobic microorganisms and gave the best value for bioactive compounds content (anthocyanin 4.35 mgCE/100g, lycopene 37.01 µg/g, vitamin C 56.03 mg%, total phenolic (43.86 mgGAE/100g) and DPPH free radical scavenging activity (82.25%) and prolonged fruits storage time (14 days) compared to an untreated control sample (the mold appeared after only 3 days).

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...