Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 168-175
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ XI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR)
Liên kết:

Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất phương pháp phân lớp ảnh kết hợp các bộ phân lớp dựa trên đặc trưng ảnh và đặc trưng văn bản ở bộ phân lớp thứ ba sử dụng giải thuật hồi quy logistic. Đặc trưng văn bản sẽ được xây dựng dựa trên các văn bản đi kèm với ảnh, các bức ảnh này là ảnh láng giềng gần nhất với ảnh đầu vào trong tập ảnh chuẩn. Các đặc trưng ảnh được trích chọn với các phương pháp khác nhau để xác định phương pháp phù hợp nhất. Kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu hình ảnh di sản văn hóa phi vật thể cho thấy phương pháp được đề xuất đã cải thiện được hiệu quả phân lớp ảnh, đặc biệt là đối với những đặc trưng ảnh tốt và những lớp có số lượng ảnh tương đối và không bị nhiễu.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...