Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 91-94
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Seroprevalence of Leptospira spp in dogs in An Giang province

Từ khóa:

Chó, Leptospira, vi ngưng kết, sự lưu hành, tỉnh An Giang

Keywords:

Dogs, Leptospira, MAT, Prevalence, An Giang Province

ABSTRACT

This study was carried out to determine Leptospira infection rates in dogs in An Giang province by micro agglutination test (MAT) with 18 serogroups of Leptospira. The results showed that the seroprevalance rate of Leptospira infected dogs in An Giang province was 20.15% (53/263), in which two dominant pathogenic serogroups in dogs were Leptospira icterohaemorrhagiae (50.53%) and Leptospira panama (16.13%). Leptospira infection rate of hybrid dog breed and domestic dog breeds was almost similar and accounted for 20.69 % and 19.89%,respectively. It is suggested that canine leptospirosis should be diagnosed and treated soon to prevent the risk of transmission of pathogenic Leptospira from dogs to owners in this province

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ nhiễm Leptospira trên đàn chó nuôi ở tỉnh An Giang bằng thử nghiệm vi ngưng kết (MAT) với 18 serogroup Leptospira. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ nhiễm Leptospira trên đàn chó tại tỉnh An Giang là 20,15%(53/263), trong đó có 2 serogroup nhiễm phổ biến nhất là Leptospira icterohaemorrhagiae (50,53%) và Leptospira panama (16,13%). Tỷ lệ nhiễm Leptospira ở giống chó lai (20,69%) và giống chó nội (19,89%) tương tự nhau. Kết quả khảo sát này cho thấy việc chẩn đoán và phòng trị bệnh leptospirosis trên chó là cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ lây truyền Leptospira gây bệnh từ chó sang người nuôi trong tỉnh này.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Bé Mười, Hồ Thị Việt Thu và Nguyễn Châu Nguyệt Anh, 2016. Sự lưu hành của Leptospira trên chó tại tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 91-94.

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 141-145
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 95-98
Tải về
8 (2013) Trang: 25
Tạp chí: KHKKT thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...