Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2015) Trang: 16-23
Tạp chí: Khoa Học Kỹ Thuật Thú y
Liên kết: www.tapchithuy.com

Dựa vào kết quả xác định ion-đồ ở 702 chó bị rối loạn tiêu hóa được đưa tới điều trị tại Bệnh xá Thú y, trường Đại học Cần Thơ thấy có 223 chó có nhu cầu truyền dịch, chiếm tỷ lệ 31,76%. Trong số này, nhóm chó có triệu chứng ói+tiêu chảy (61,43%) và nhóm có mức độ mất nước 4-5% (31,76%) chiếm tỷ lệ cao nhất, nhóm chỉ có triệu chứng tiêu chảy chiếm tỷ lệ thấp nhất (17,49%). Chỉ tiêu PCV tăng dần theo mức độ mất nước từ 0 đến 7%, sau đó hơi bị giảm xuống ở mức mất nước 8-10%. Chỉ số ion Na+ và K+ đều giảm thấp ở cả 4 mức độ mất nước, trong khi chỉ số Cl- tăng không đáng kể so với giới hạn sinh lý. Ở mức độ mất nước 0 – 7 % tổng lượng dịch cần phải cung cấp giao động từ 46 đến 49 ml/kg/ngày và ở mức 8 – 10 % tổng lượng dịch cần phải truyền là 52 ml/kg/ngày.

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 141-145
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 91-94
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 95-98
Tải về
8 (2013) Trang: 25
Tạp chí: KHKKT thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...