Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 95-98
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Survey on Leptospira infection rate in rats (Rattus norvegicus and Rattus rattus) in Kien Giang province

Từ khóa:

Chuột (chuột cống và chuột nhà), Leptospira, serogroup, Kiên Giang

Keywords:

Rats (Rattus novergicus and Rattus rattus), Leptospira, serogroup, Kien Giang

ABSTRACT

The study was to determine Leptospira infection in rats in Kien Giang province and Hon Dat district by micro agglutination test (MAT) with 18 serogroups of Leptosira. The results showed that the seroprevalence rate of Leptospira infected rats in Kien Giang was 22.73% (20/88), in which rate in street rats (Rattus novergicus) was19.18%(14/73) and 46.15% (6/15) in house rats (Rattus rattus). Common serogroups in rats were L. semaranga (14.29%), L. grippotyphosa (9.52%) and L. ballum (9.52%). The highest intensity of serogroup infection in an individual of rats was of 4(2/20, 10%), 3 serogroup(5/20, 25%), and 2 serogroup(6/20, 30%).

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ nhiễm Leptospira trên chuột tại thành phố Rạch Giá và huyện Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang bằng thử nghiệm vi ngưng kết (M.A.T) với 18 serogroup Leptospira. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ nhiễm Leptospira trên chuột tại tỉnh Kiên Giang là 22,73%(20/88), trong đó chuột cống(Rattus novergicus) nhiễm với tỷ lệ là 19,18%(14/73) và chuột nhà (Rattus rattus) nhiễm 46,15%(6/15). Các serogroup phổ biến trên chuột là: L. semaranga(14,29%), L. grippotyphosa(9,52%) và L. ballum(9,52%). Cường độ nhiễm serogroup trên 1 cá thể chuột cao nhất là 4 serogroup(2/20, 10%), 3 serogroup(5/20, 25%) và 2 serogroup (6/20, 30%).

Trích dẫn: Nguyễn Thị Bé Mười và Hồ Thị Việt Thu, 2016. Khảo sát tỷ lệ nhiễm Leptospira trên chuột (Rattus novergicusRattus rattus) tại tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 95-98.

Các bài báo khác
Số 17a (2011) Trang: 141-145
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 91-94
Tải về
8 (2013) Trang: 25
Tạp chí: KHKKT thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...