Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17a (2011) Trang: 141-145
Tải về

ABSTRACT

 Prevalence of Leptospira infection in dogs in Cantho city was determined by microscopic agglutantion test (MAT) with live antigens of 12 Leptosira serovars. The results showed that 64 out of 300 (21.33%) dogs tested were seropositive with Leptospira. Simultaneously, the results of leucocyte analysis showed that the average number of leucocytes per 1 ml of blood from Leptospira seropositive dogs (12,8±0,434) was higher than that of negative ones (9,3±0,403), average numbers of neutrophils, basophils, monocytes (69,4±0,54; 0,3±0,03 and 4,7±0,2) were higher than that of negative ones (5,1±0,24; 20,2±0,4), respectively, vice versa, average numbers of eosinophils and lymphocytes (5,1±0,24; 20,2±0,4) were higher than that of negative ones (7,02±0,16; 24,0±0,18), respectively. Twenty three Leptospira seropositive dogs with titer from 1:1.200 to 1:1.600 were treated by streptomycin and oxytetracycline. The results showed that oxytetracycline was higher effective (100%) than streptomycin (75%).  

Keywords: Leptospira, dog, Cantho, MAT  

Title: Canine leptospirosis in Can Tho city

TóM TắT

Khảo sát tình hình nhiễm Leptospira trên chó tại thành phố Cần Thơ được thực hiện bằng phản ứng vi ngưng kết với 12 chủng kháng nguyên sống Leptospira icterogans. Kết quả cho thấy có 21,33% (64/300) chó bị nhiễm Leptospira. Đồng thời, kết quả kiểm tra các chỉ tiêu bạch cầu cho thấy nhóm chó dương tính với Leptospira có số lượng bạch cầu trung bình trong 1 ml máu (12,8±0,434) cao hơn so với nhóm chó âm tính (9,3±0,403), trong đó số lượng bạch cầu trung tính, bạch cầu ái kiềm và bạch cầu đơn nhân lớn trung bình (69,4±0,54; 0,3±0,03 và 4,7±0,2) của chó dương tính cao hơn chó âm tính (64,7±0,29; 0,2±0,03 và 3,8±0,12), ngược lại bạch cầu ái toan và lâm ba cầu trung bình (5,1±0,24; 20,2±0,4) của chó dương tính thấp hơn chó âm tính (7,02±0,16; 24,0±0,18). Trong nhóm chó dương tính, 23 con có hiệu giá kháng thể từ 1:1.200 đến 1:1.600 được thử nghiệm điều trị với 2 loại kháng sinh là streptomycin và oxytetracycline, kết quả cho thấy oxytetracycline có hiệu quả điều trị (100%) cao hơn so với streptomycin (75%).

Từ khóa: Leptospira, chó, Cần Thơ, phản ứng vi ngưng kết

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 91-94
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 95-98
Tải về
8 (2013) Trang: 25
Tạp chí: KHKKT thú y
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...