Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
96 (2019) Trang: 50-55
Tạp chí: Journal of Animal Science and Technology
Liên kết:

Twenty five rabbit does were arranged in a completely randomized design with 5 treatments and 5 replications to evaluate the reproductive performance of crossbred rabbits fed 5 levels of crude protein (CP) including 30, 32, 34, 36 and 38g CP/doe/day corresponding to the CP30, CP32, CP34, CP36 and CP38 treatments. The crude protein supplementation in diets was come from water spinach leaves and concentrate with Para grass (Brachiaria mutica) as a basal diet. The results showed that litter size at birth, weight of litter at birth, number of rabbit at weaning, weight of rabbit at weaning in litter1 enhanced with increasing of CP in the diets, the higher values were found for the treatments of 36 and 38g CP/doe/day (P>0.05). The growth rate of pregnant doe and milk production (g/doe/day) of experimental rabbits increased with increasing of CP levels in the diets and the values were higher for the treatments of 36 and 38g CP/doe/day (Plitter at birth, number of rabbit at weaning, weight of rabbit at weaning improved with increasing of CP levels in the diets (Pthe higher values for the treatments of 36 and 38g CP/doe/day. It was concluded that the higher reproductive performance in two litters were found in the 36 and 38g CP/doe/day diets.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...